Selma PEKER
İlçe Nüfus Müdürü
 
Tel : 0284 321 40 16
Fax : 0284 321 40 16
 
 
 
İlçe Nüfus Müdürlüğünün Görevleri :

 -Görev çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık, evlendirme ve adrese ilişkin işlemleri mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek,
 
- Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 
-Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
 
- Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malûl olan evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek,
 
-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirlenen esaslara göre kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi veya bilgi vermek,
 
-Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak,
 
-Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak,
 
 -Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,
 
- Kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı ve  mavi kart düzenlemek,
 
- Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.